Lyreco
 
Dostawca produktów dla biur i miejsc pracy Program zrównoważonego Rozwoju Lyreco
KONTAKT

Nasza Polityka Ekonomiczna

Zasięg naszych inicjatyw w działalności Lyreco

 
 

Dążenie do Perfekcji

Nasza Działalność Ekonomiczna

Podstawą Lyreco jest model oparty na perfekcyjnej obsłudze.Zależy nam na świadczeniu klientom najlepszych usług,
za pośrednictwem działów sprzedaży, logistyki, dystrybucji
i obsługi klienta.

Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby osiągać więcej niż wewnętrzne cele wyznaczone w miesięcznych biznesplanach.

Pracujemy nad wieloma kluczowymi wskaźnikami efektywności
od wskaźnika niedostarczonych produktów do liczby wystawionych not kredytowych.

Niektóre wskaźniki przeglądane są codziennie, a inne co miesiąc
na spotkaniach kadry zarządzającej wyższego szczebla.

Następnie grupa dokonuje przeglądu ogólnego dokumentu,
aby zapewnić odpowiednią jakość we wszystkich oddziałach.

Nasz system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 gwarantuje monitorowanie i mierzenie wskaźników, które mają wpływ na jakość odczuwaną przez klientów oraz wyznacza cele
w ramach ciągłego poprawiania wyników.

W każdym oddziale na poziomie zespołu kadry zarządzającej wyższego szczebla zatrudniony jest Menedżer ds. jakości, bezpieczeństwa i środowiska, który sprawdza wszystkie wskaźniki poniżej oczekiwanego poziomu i wprowadza działania w celu ich poprawienia, a także w celu zapewnienie że wszystkie oddziały spełniają wymagania i są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001.

 

Dzięki korzystaniu z metod uzyskiwania informacji zwrotnych, takich jak doroczne badanie satysfakcji klientów i rejestrowanie reklamacji, wdrażamy plany naprawy wszelkich pojawiających się problemów i zauważać trendy w pierwszych fazach ich powstawania.


Perfekcja jest jedną z czterech najważniejszych wartości w Lyreco; fanatyczne wręcz przywiązywanie uwagi do szczegółów sprawia, że nasze usługi są najlepsze w swojej klasie.

Etyka w Pracy

Nasza Działalność Ekonomiczna


 

 

 

Od naszych pracowników i dostawców wymagamy, aby nie akceptowali zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem w naszej organizacji. 

Na początku 2010 r. Lyreco wprowadziło nową politykę obowiązującą pracowników
i dostawców, zwaną Kodeksem Etycznym.

Celem dyrektora generalnego było zagwarantowanie, aby wszyscy pracownicy w grupie Lyreco rozumieli,
na czym polega ich udział w postępowaniu zgodnie z zasadami etyki wobec wszystkich osób w naszej organizacji.

 

Kodeks etyczny dla dostawców współpracujących z Lyreco określa sposoby, dzięki którym w ramach całego łańcucha dostaw będą postępować zgodnie z naszymi wartościami, a nasi pracownicy nie będą znajdować się w sytuacjach wymagających kompromisu.

Aby zapewnić zgodność z kodeksem na każdym etapie procesu biznesowego, opracowano zestaw procedur
i formularzy towarzyszących tej polityce.

Osoby zajmujące się zakupami muszą podczas przetargów dla dostawców produktów katalogowych oraz przetargów na produkty i usługi wewnętrzne postępować zgodnie z procedurami. Dzięki tym zasadom jesteśmy
w stanie sprawdzać stosowanie Kodeksu etycznego w trakcie każdego przetargu. Kontrolę przeprowadzają lokalni kontrolerzy ds. jakości, bezpieczeństwa i środowiska, specjalnie przeszkoleni w tym zakresie.
 

Stosowanie Kodeksu etycznego dla dostawców ma szczególne znaczenie. Podpisując międzynarodową inicjatywę Narodów Zjednoczonych Global Compact, grupa Lyreco zobowiązała się do stosowania zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zasady te znajdują odzwierciedlenie w Kodeksie etycznym dla dostawców. Tworzą one podstawę relacji z dostawcami, którzy tak jak Lyreco przywiązują wagę do praw człowieka, środowiska i przestrzegania prawa we wszystkich państwach, w których nasi dostawcy i my prowadzimy działalność.

 

Handel Elektroniczny

NASZA DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNA


Zamówienia elektroniczne również stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju.

W ciągu najbliższych pięciu lat naszym celem będzie zastąpienie jak największej liczby papierowych dokumentów (wysyłanych klientom lub
od nich otrzymywanych) formularzami elektronicznymi.

Oferujemy wiele rozwiązań - od w pełni zintegrowanych systemów do dedykowanych elektronicznych
i statycznych katalogów.


Celem tych wszystkich projektów jest ograniczenie ilości zużywanego papieru i energii.

Dostarczanie Rozwiązań

NASZA DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNAWspieranie klientów w osiąganiu ich wewnętrznych dążeń dotyczących zrównoważonej działalności i ochrony środowiska - to najważniejsza cecha oferty Lyreco.

Proponujemy w tym celu wiele rozwiązań, takich jak zbieranie pustych tonerów, baterii, recykling i obliczanie emisji dwutlenku węgla 
-
w zależności od państwa.

Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy szereg artykułów opatrzonych specjalnymi, dla zrównoważonych produktów, oznaczeniami: Fair Trade, FSC, wyprodukowano z surowców wtórnych/ materiałów nadających się do ponownego użycia itp.

 

Na podstawie informacji o tym, ile klienci wydają na takie produkty, zarządzającym dostarczane są dane o łańcuchu dostaw lub zgodności procesu zakupowego z wewnętrzną polityką (taktyką wewnętrzną/ wewnętrznymi zasadami).


 

Sprzedawcy Lyreco są szkoleni w wyszukiwaniu rozwiązań dotyczących wszelkich potrzeb klientów, od właściwego sposobu wystawiania faktur do planowania zamówień oraz, w niektórych państwach, rozwiązań desktop delivery. 


Dzięki ofercie szerokiego wachlarza usług i produktów dla firm jesteśmy w stanie ograniczyć ślady węglowe i zoptymalizować wydatki na produkty zrównoważone. 

Relacje z Dostawcami

Nasza Działalność Ekonomiczna


 

 

 

Zarówno od naszych pracowników, jak i dostawców wymagamy,
by nie akceptowali  nielegalnych lub nieetycznych zwyczajów w naszej organizacji.Zarządzanie

W Lyreco wiemy, że sposób, w jaki utrzymujemy relacje biznesowe, ma bezpośredni wpływ na wyniki naszej pracy.

Zakres wspólnych produktów oferowanych przez Grupę jest uzgadniany, administrowany i zatwierdzany przez naszych dyrektorów ds. marketingu. Produkty te stanowią około 70% produktów znajdujących się w naszych katalogach.

W lokalnych oddziałach Menadżerowie odpowiedzialni za produkty wybierają, uzgadniają i zatwierdzają pozostałe 30%.

Ponadto zarządzają oni relacjami z lokalnymi dostawcami, żeby spełniać potrzeby naszych poszczególnych rynków.

Nasze zespoły regularnie sprawdzają zakres oferowanych produktów, żeby nasz katalog spełniał potrzeby klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu im łatwego dostępu do tych produktów.


Rozpoczęcie współpracy jako dostawca Lyreco nie jest rzeczą prostą. Zapewniamy naszym klientom jednolitą jakość produktów, konkurencyjne ceny i dostępności zapasów, dlatego dostawcy
z naszej bazy muszą być w stanie zapewnić to samo wobec Lyreco. 

Kodeks etyczny

Na początku 2010 roku, żeby zapewnić etyczne relacje z dostawcami, zarząd Lyreco wprowadził „Kodeks etyczny Lyreco”. Kodeks etyczny definiuje właściwe i niewłaściwe zachowania ze strony Lyreco i naszej bazy zaopatrzeniowej. Każdy dostawca musi podpisać go już przed przetargiem, a ponadto figuruje w każdej zawartej z nami umowie.

Poprzez ten proces Lyreco wyraża gotowość do współpracy z dostawcami, którzy są również zobowiązani do:

 • pracy zgodnej z prawem krajów, w których działają;
 • przestrzegania praw człowieka, w tym do:

-          nie korzystania z wszelkich form pracy przymusowej lub niewolniczej;

-          nie korzystania z pracy dzieci;

-          zwalczania dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy;

 • stosowania bezpiecznych i zgodnych z prawem praktyk zatrudnienia.

Ocena

Posługujemy się systemem SPIP (Supplier Performance Improvement Programme) — wspólnym narzędziem oceny pracy całej Grupy. Oceny dokonuje się raz w roku, biorąc pod uwagę, czy dostawca posiada system zarządzania środowiskowego np. ISO 14001 i wiele innych wskaźników, począwszy od logistyki do prawidłowego wystawiania faktur. Dostawcom, którzy wypadają najsłabiej, grozi usunięcie z naszej bazy, jeżeli ich wyniki w następnym roku nie ulegną poprawie.


Zrównoważone Zamówienia

NASZA DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNAJuż od jakiegoś czasu zrównoważone zamówienia zajmują wysoką pozycję na liście priorytetów Lyreco,
ponieważ zależy nam na przewidywaniu potrzeb klientów.

Strategia odnosi się do dwóch zagadnień:

·         towarów sprzedawanych klientom, w które zaopatrujemy się u naszych dostawców na całym świecie;

 

·         towarów i usług, które wykorzystujemy wewnętrznie.

Kiedy dokonujemy zakupów, prosimy dostawców o przedstawienie dowodów na ekologiczny
charakter ich produktów lub działań oraz o pisemne poświadczenie, że zobowiązują się przestrzegać
naszego Kodeksu etycznego dla dostawców.

Procesowi temu towarzyszy zestaw procedur w ramach naszego zintegrowanego systemu zarządzania,
który gwarantuje, że przetargi przeprowadzane będą regularnie oraz, że zrównoważony charakter będzie
równie istotnym elementem produktów co ich jakość i cena.
Cały proces kontrolowany jest zarówno przez nasze
lokalne zespoły audytowe w oddziałach, jak i pion finansowy grupy.

 

W tym celu skompletowaliśmy asortyment 700 produktów przyjaznych dla środowiska oraz wielu innych,
noszących oznaczenie Fair Trade.
Wybieramy także dostawców, którzy oferują systemy zarządzania posiadające
certyfikaty zgodności z normą ISO14001, jeżeli to możliwe; lub którzy dysponują równoważnymi systemami
i mogą  wykazać zaangażowanie w ograniczanie wpływu na środowisko.


Nasz asortyment produktów noszących markę Lyreco pochodzi z fabryk kontrolowanych co roku przez
przeszkolonego w tym zakresie audytora społecznego. W związku z tym niedawno
opublikowano „politykę dotyczącą zrównoważonych zamówień”, która stanowi dokumentację tego obszaru
naszej działalności. 


W organizacji, w której prowadzi się sprzedaż tak wielu produktów, łatwo jest nie zwracać uwagi na towary
i usługi  wykorzystywane wewnętrznie, ale w Lyreco tak nie jest.
Korzystając z zestawu dokumentów przetargowych, można
uwzględniać i dokumentować w „bazie zamówień” zrównoważony charakter, można w niej również określić wartość
„zrównoważonych wydatków”.
W przyszłości będzie to jeden z kluczowych wskaźników efektywności w Lyreco. 


Personel zajmujący się zamówieniami jest przeszkolony pod względem generowania większej wartości podczas
przeprowadzania przetargów przez zadawanie dostawcom pytań o ich uprawnienia, ograniczanie stosowania opakowań,
eko-wzornictwo, trasy powrotne środków transportu, politykę środowiskową itp.

Wszystkie zamówienia są teraz dokumentowane, a „zrównoważone wydatki” będą odnotowywane i udostępniane do kontroli.  

Uczciwość Finansowa

Nasza Działalność Ekonomiczna
Jako prywatna grupa, Lyreco szczyci się najwyższymi standardami pod względem transparentności i niezawodności wobec naszych interesariuszy.


Udaje się nam to dzięki korzystaniu z platformy księgowej, która umożliwia całej grupie dostęp do wszystkich zapisów księgowych z centrali.

regularnym audytom przeprowadzanym przez centralę grupy w celu zapewnienia zgodności z procedurami finansowymi oraz przez zewnętrzną organizację, wyłączoną z wszelkich funkcji doradczych w ramach grupy.  

Siła Grupy

Nasza Działalność Ekonomiczna


Strategia Grupy Lyreco zakłada, że klienci skorzystają na:

 • profesjonalnym zaopatrzeniu w produkty,
 • globalnej sile zakupów,
 • finansowym bezpieczeństwie i stabilności,
 • doświadczeniu i wiedzy grupy,
 • wspólnej platformie IT na całym świecie,
 •  ujednoliconych systemach zarządzania certyfikowanych jako systemy spełniające wymagania norm ISO14001 oraz ISO 9001, zintegrowanych ze strategią BHP na poziomie odpowiadającym normie OHSAS 18001 (System Oceny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy),
 • lokalnej wiedzy, wsparciu i obsłudze,
 • zaangażowaniu dyrektora generalnego w przestrzeganie postanowień międzynarodowej inicjatywy Narodów Zjednoczonych Global Compact.

  Profesjonalne zaopatrzenie w produkty i zarządzanie klientami bazują na grupowym modelu logistycznym dla magazynowania i dystrybucji.

  Umożliwia to świadczenie najlepszych usług, których zazdroszczą nam w branży.

  Działamy w oparciu o model krajowych centrów dystrybucji i, w niektórych krajach, regionalnych centrów dystrybucji.

  Jesteśmy dumni z tego, że w Lyreco telefony obierają ludzie, a nie maszyny i że do obsługi naszych centrów zatrudniamy ludzi mieszkających na danym terenie.

  Grupa sprzedawców Lyreco jest jedną z najliczniejszych w branży; na całym świecie około 5000 osób podjęło się pracy zgodnej z najwyższymi standardami zarządzania klientami.

  Nasz baza klientów podzielona jest według konkretnych sektorów, aby mieć pewność, że nasi klienci otrzymają najlepszą opiekę, dostosowaną do ich potrzeb.

Badanie Satysfakcji Klienta

Nasza Działalność Ekonomiczna


„Dawać Klientom radość i być dumnym z wykonywanej pracy” to fragment misji naszej firmy, który wpisuje się w nasze długofalowe zaangażowanie w świadczenie usług o najwyższej jakości i przestrzeganie standardu jakości ISO 9001. Badanie satysfakcji klientów, przeprowadzane we wszystkich oddziałach, jest jednym z wielu środków, jakie wykorzystujemy, aby mierzyć wyniki z punktu widzenia naszych klientów.  Ponadto codziennie rejestrujemy i rozwiązujemy reklamacje a także wykorzystujemy informacje zwrotne od klientów i pracowników w celu rozwiązywania problemów i poprawiania naszych standardów.

Badanie

Co roku każdy oddział organizuje badanie przeprowadzane przez niezależną organizację zewnętrzną. Grupa dostarcza listę losowo wybranych klientów, którzy kupowali produkty Lyreco w ciągu poprzednich czterech tygodni oraz kwestionariusz.  Badanie przeprowadzane jest zawsze telefonicznie, a odpowiedzi respondentów rejestruje się w specjalnej bazie danych. Wyniki są następnie analizowane i opracowuje się szczegółowy, podział satysfakcji w odniesieniu do różnych usług Lyreco. Aby badanie było bardziej przydatne, wszystkie negatywne wartości rejestruje się wraz z komentarzem, aby dostępny był też kontekst i aby umożliwić podjęcie odpowiednich działań po ogłoszeniu ostatecznych wyników.


Treść badania dotyczy wszystkich aspektów naszej oferty (począwszy) od jakości produktów (po częstotliwość) do częstotliwości wizyt przedstawicieli; przydatności strony internetowej do sposobu rozwiązywania problemów oraz zachowania kierowców, a także zawartości naszego katalogu.


Na koniec badania opracowywane są plany działania w ramach wszelkich określonych obszarów, które można udoskonalić, aby zagwarantować lepszą obsługę i oczywiście lepsze wyniki w kolejnym badaniu.

Broszura o Działalnośc

Nasza Działalność Ekonomiczna


Kluczowe wskaźniki efektywności i budżety są filarem dobrze ustrukturyzowanej i rentownej działalności.

Broszura o działalności grupy Lyreco podsumowuje wyniki wszystkich oddziałów na każdym poziomie, od wyników sprzedaży do czasu oczekiwania na odebranie połączenia przez specjalistów ds. obsługi klienta.

Ten rodzaj sprawozdawczości zewnętrzny audytor sprawdzający zgodność z normą ISO 9001 opisał jako „najlepszy, jaki kiedykolwiek widział”. 


Na poziomie lokalnym wszystkie oddziały opracowują takie broszury co miesiąc, a następnie przekazują je do oceny na spotkaniu kadry zarządzającej wyższego szczebla.

Każdy kierujący departamentem jest odpowiedzialny za jakość i zrealizowanie kluczowych wskaźników efektywności; natomiast menedżer ds. jakości, bezpieczeństwa i środowiska sprawdza je i organizuje interdyscyplinarne projekty, aby zapewnić że wskaźniki, które są poniżej celów są zidentyfikowane i podjęte odpowiednie działania doskonalące.


Dzięki sprawozdawczości na tym poziomie Lyreco może poszczycić się m.in. znakomitą obsługą w zakresie dostaw, dokładnością pakowania oraz szybkością odpowiedzi na zapytania. Te wskaźniki efektywności mierzą powodzenie z perspektywy klienta i zapewniają, że jesteśmy preferowanym dostawcą w naszej branży.

www.lyreco.pl DYSTRYBUTOR ARTKUŁÓW BIUROWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE - LYRECO Polska - Ul. Sokołowska 33, Sokołów; 05-806 Komorów
O lyreco | System zarządzania | Nasza polityka środowiskowa | Nasza polityka socjalna | Nasza polityka ekonomiczna
Nagrody i wyróżnienia | Certyfikaty | Narzędzia dla klientów | Studia przypadku | Faq
Zasady Użytkowania | Mapa Strony | GDPR Privacy Notice